Oświadczenie rodzicielskie

Oświadczenie rodzicielskie


(proszę wypełniać czytelnie!)

Ja, niżej podpisany rodzic/opiekun..................................................................................
urodzonego/urodzonej w dniu................................., wyrażam niniejszym zgodę, by moje dziecko/podopieczny brał udział w grach paintballowych.
Jednocześnie oświadczam, iż jest mi wiadomym, że gry paintballowe polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym, kulkami z żelatynową farbą.
Jest mi także wiadome, że w grach paintballowych udział biorą osoby pełnoletnie w różnym wieku. 
Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, takich jak potłuczenia, otarcia, zwichnięcia, złamania, a w skrajnych przypadkach kontuzji w wyniku, których dojść może do poważnego uszkodzenia ciała.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez moje dziecko i oświadczam, że w razie zaistnienia wypadku, gdzie ofiarą będzie mój syn/córka, nie będę wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych wobec organizatora gry, sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika gry paintballowej.
Telefon kontaktowy…………………………………… 

………………………………………………………....
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna